PERSONVERNERKLÆRING

For Saga Mobil er ditt personvern viktig. Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger.

All vår innsamling og bruk av personvernopplysninger følger norsk lovgivning, herunder personopplysningsloven, ekomloven, markedsføringsloven og regnskapsloven. Denne personvernerklæringen er ment for å gi deg oversiktlig informasjon om hvordan dine personopplysninger blir behandlet.

Personvernerklæringen gjelder for den som benytter seg av våre produkter og tjenester, ved besøk på våre nettsider og ved annen kontakt med oss. Vår personvernerklæring gjelder ikke andres selskapers nettsteder eller tjenester, selv om du får tilgang til disse nettstedene og tjenestene ved bruk av våre tjenester og/eller mobilnett. Disse nettstedene og tjenestene har eget ansvar for behandling av dine personopplysninger. Personvernerklæringen gjelder heller ikke når Saga Mobil behandler data på vegne av andre behandlingsansvarlige.

Dersom du skulle ha noen spørsmål eller innvendinger til vår personvernerklæring er du velkommen til å ta kontakt med oss. Du finner for øvrig mer informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på internettsidene til Datatilsynet.

1. Hvordan samler vi inn opplysninger?

Vi samler de opplysningene du gir oss, de opplysninger som registreres automatisk når du bruker en tjeneste hos oss og opplysninger vi mottar fra andre kilder.

2. Hvilke opplysninger samler vi?

 • De opplysningene vi behandler avhenger av de tjenester du bestiller og/eller de tjenester du benytter deg av. Disse følgende opplysninger vil kunne bli behandlet:
 • Grunnleggende informasjon om deg som kunde hos oss eller som betaler/bruker av våre tjenester, herunder navn, kontaktdetaljer, fødselsdato og kjønn. For bedrifter vil også firmanavn, organisasjonsnummer og kontaktperson behandles.
 • Fødsels- og personnummer kreves ved bruk av finansieringstjenester og samles inn og behandles av betalingstilbyder. Fødsels- og personnummer kan for enkelte tjenester være nødvendig for å verifisere dine opplysninger mot Folkeregisteret.
 • Opplysninger som brukes til å identifisere deg som kunde eller bruker, herunder ved brukernavn og passord.
 • Opplysninger om betalingsinformasjon, herunder informasjon om kredittkort, din kredittverdighet, fakturainformasjon samt øvrig relevant bank- og kontoinformasjon.
 • Informasjon om din kundekonto og informasjon om vår kommunikasjon med deg.
 • Opplysninger som oppstår i forbindelse med bruk av tjenestene, som for eksempel trafikk- og lokaliseringsdata ved bruk av vårt mobilnett, samt aktivitetslogger og teknisk informasjon om enheten som du bruker når du besøker våre nettsider og bruker våre apper, f.eks. dato og tid, utstyr som benyttes, operativsystem, nettleser og IP-adresser, samt kostnader knyttet til bruken. I tillegg behandles opplysninger samlet inn ved bruk av informasjonskapsler og lignende teknologi.
 • Informasjon om din lokalisering når du
  • benytter deg av våre kommunikasjonstjenester.
  • bruker en lokasjonsbasert tjeneste fra Saga Mobil.
  • ringer nødnummer og nummer med geografisk bestemt anropsdirigering, eksempelvis ruting av samtale til nærmeste politistasjon.
  • bruker en tjeneste fra en annen leverandør enn Saga Mobil som bruker samme leverandør som oss for å levere sin tjeneste.
  • har samtykket til lokasjonsbasert markedsføring.

I tillegg vil informasjon om lokasjon/posisjon benyttes til nettverksplanlegging.

 • Ved bruk av våre tjenester eller besøk på vårt nettsted vil informasjon legges igjen. Slik informasjon kan være:
  • informasjon om ditt utstyr, nettleser, nett og nettilknytning.
  • oversikt over når, hvor og hvordan du har brukt tjenesten(e).
  • tidspunkt for når du besøkte vår nettside, lengden på besøket, hvilke nettsider som førte deg til våre nettsider, hvilke av våre sider du besøkte, samt hvilke tjenester du søkte etter og så på.
  • vår interaksjon med deg, i tillegg til den neste nettsiden du gikk til etter du forlot vår nettside.

3. Hvordan bruker vi opplysningene?

I Saga Mobil brukes personopplysningene dine i all hovedsak til å administrere ditt kundeforhold, til fakturering, bestillinger, ordrehåndtering, og i alle andre sammenhenger der Saga Mobil må vite hvem du er. Personopplysninger er også nødvendige for å gi deg tilgang til dine tjenester hos oss. Vi bruker personopplysningene blant annet til å sikre at det kun er du som kan høre dine talemeldinger på mobilsvartjenesten. Opplysningene er også vårt grunnlag for å gi deg relevant informasjon om produkter og tjenester – slik at du kan velge de tjenestene som passer deg best.

Personopplysninger er bare lov å samle inn og bruke i den grad det er nødvendig og forenelig med et nærmere bestemt formål for bruken. Formålet avhenger av hvilket produkt og hvilke tjenester du har, i tillegg til dine preferanser, herunder samtykke og reservasjoner, men generelt kan formålene våre oppsummeres som følgende:

 • identifisere og kommunisere med kunden, bruker og eller/betaler.
 • levering av avtalte tjenester.
 • utføre kredittsjekk, fakturere og kreve inn utestående beløp.
 • ivaretakelse av informasjonssikkerheten.
 • opprettelse og/eller administrering av kundekontoer/kundeprofil for at vi blant annet kan tilby deg personlig innhold, produkter og tjenester.
 • tilkobling av våre tjenester og/eller integrering av våre tjenester med andre parters tjenester.
 • iverksettelse av tiltak etter avtalebrudd.
 • forebygge og stanse uønsket og skadelig bruk av våre tjenester og nettet.
 • bruke lydopptak hos kundeservice, herunder for kvalitetssikring og intern opplæring, men også for å dokumentere en avtale.
 • vår oppfyllelse av lovpålagte krav.
 • klagebehandling, forbedring av vår kundeservice og brukeropplevelser.
 • utvikling, analysering og markedsføring av våre tjenester.

4. Opplysninger fra andre kilder

Ut over den informasjon du gir oss vil vi også kunne behandle opplysninger fra andre kilder. Andre kilder kan være selskap eller organisasjoner som leverer betalings- og frakttjenester, reklame/annonsenettverk, analyseselskap og Folkeregisteret.

Opplysningene vi mottar kan blant annet være kredittinformasjon, kredittvurderinger, kredittbeslutninger og andre opplysninger vi trenger for å autentifisere deg. Andre opplysninger kan være demografisk informasjon, samt annen informasjon for å yte deg andre tilrettelagte tjenester.

5. Behandling av dine data

Saga Mobil benytter både norske og utenlandske partnere. I den forbindelse påser vi at overføring av opplysninger kun skjer dersom mottaker har forpliktet seg til å sørge for tilfredsstillende personvern-, sikkerhets-, og konfidensialitetsmekanismer eller konfidensialitetsmetoder ved behandling av dine opplysninger.

Vi inngår en databehandleravtale når databehandlere utfører oppdrag på våre vegne.

6. Lovpålagte krav

I noen tilfeller vil vi behandle personopplysninger om deg for å oppfylle plikter som Saga Mobil er pålagt ved lov.

Lovpålagte plikter er for eksempel lagring av regnskapspliktig materiale, herunder faktura, informasjon om innbetalinger ol., jf. bokføringsloven. Andre lovpålagte plikter er gjennomføring av identitetskontroll, oppfylle plikter knyttet til nummeropplysningstjenester og nummerportering samt videreføre informasjon til nødetater om hvem du er og hvor du ringer fra dersom du ringer et nødnummer.

Det kan også være nødvendig å etterkomme pålegg fra retten, eksempelvis med kommunikasjonskontroll og utlevering av informasjon i medhold av straffeprosessloven, ved brudd på åndsverkloven og lignende.

7. Utlevering og reservasjoner

Som en hovedregel vil opplysninger vi samler om deg bare bli brukt av oss i Saga Mobil. Som nevnt kan imidlertid opplysninger utleveres som følge av lov. I tillegg kan mulige samarbeidspartnere i tilfelle kjøp, salg, sammenslåing eller annen omorganisering i selskapet motta opplysninger vi har samlet om deg.

Videre kan opplysninger om deg bli delt med tredjeparter som eksempelvis underleverandører vi bruker til å levere produkter og tjenester fra oss. Ytterligere tredjeparter kan være andre selskap vi har inngått databehandleravtale med og som utfører oppdrag på våre vegne.

Andre tredjeparter vi kan dele opplysninger med er nummeropplysningstilbydere, kredittsjekk- og innkrevingsselskaper, andre teleoperatører og offentlige myndigheter.

Opplysninger om deg utleveres også dersom du har bedt oss samhandle med andre eller dersom du har samtykket til at vi deler informasjon.

Saga Mobil er også pålagt å gi ut informasjon til eksempelvis opplysnings- og katalogvirksomheter. Denne informasjonen omfatter grunnleggende opplysninger om deg. Du kan imidlertid når som helst reservere deg mot denne utleveringen ved å ta kontakt med kundeservice eller ved å gå inn på «Mine Sider» på din konto hos oss. Du kan også reservere deg hos kundeservice dersom du ikke ønsker å motta markedsføringshenvendelser fra oss.

Andre som mottar opplysninger om deg vil kunne behandle opplysningene for sitt eget formål. I disse tilfellene vil vedkommende være ansvarlig for å sikre at informasjonen behandles i henhold til avtale inngått med Saga Mobil. Derimot vil opplysninger som Saga Mobil er pliktig til å utlevere ved lov eller dom være under kontroll av de som mottar dette, f.eks. offentlige myndigheter.

8. Beskyttelse av opplysninger om deg

Vi i Saga Mobil tar sikte på å sikre dine opplysninger gjennom fysiske, tekniske og administrative metoder og mekanismer, herunder blant annet ved beskyttelse av infrastruktur, og tekniske fasiliteter. Vi stiller også høye krav til vårt personell ved det kun er spesielt godkjente personer hos Saga Mobil som har tilgang til informasjon du gir oss. Antallet ansatte med en slik godkjenning er begrenset.

Et eksempel på våre sikkerhetsmekanismer er at vi logger deg automatisk ut av kontoen din på vår nettside dersom du har vært inaktiv over en viss tid. Videre, når du er innlogget med telefonnummer eller brukernavn og passord, er alle data kryptert med Secure Socket Layer (SSL). Dette gjør at opplysninger om deg forblir konfidensielle og er beskyttet når de overføres til Internett.

Personvern og beskyttelse av dine opplysninger følger utviklingen, og vi utfører derfor personvernanalyser for å avdekke og begrense eventuelle konsekvenser ved behandling av opplysninger knyttet til deg.

Dersom Saga Mobil benytter seg av databehandlere sikrer vi at tilsvarende eller sterkere sikkerhetsmekanismer benyttes.

9. Lagring av personopplysninger

I henhold til personvernreglene skal personopplysninger slettes når de ikke lengre er nødvendig for det formål de var samlet inn for. Vi beholder derfor opplysningene om deg så lenge det er nødvendig. Når formålet med behandlingen er oppfylt slettes opplysningene, med mindre vi er lovpålagt til og fortsatt å ta vare på dem.

10. Dine rettigheter

Hos Saga Mobil har du mange rettigheter som hjelper deg å ivareta ditt personvern. Disse rettighetene er:

Informasjon om behandling av personopplysninger: Denne informasjonen skal være lett tilgjengelig slik at du kan tilegne deg god kunnskap om hvordan vi behandler disse opplysningene.

Innsyn i egne personopplysninger: Du har rett til å be om innsyn i egne personopplysninger.

Korrigering av egne personopplysninger: Dersom du avdekker feil, unøyaktige eller ufullstendige opplysninger om deg selv kan du få rettet disse, enten ved selv å korrigere noe av informasjonen på din side eller ved å kontakte kundeservice.

Sletting av personopplysninger: I visse tilfeller kan du be om sletting av personopplysninger. Dette gjelder for eksempel når du ikke lengre er kunde hos Saga Mobil eller når du trekker tilbake et samtykke.

Bevaring av personopplysninger: Dersom du har behov for opplysninger for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav kan du anmode om at vi ikke sletter disse.

Dataportabilitet: Du kan be om at ditt avtaleforhold overføres fra oss og til en annen virksomhet. Du kan i tillegg få tilsendt rapport over opplysninger vi behandler om deg.

Innsigelsesrett: Du har rett til å fremme innsigelser mot innsamling og bruk av personopplysninger til markedsføring.

Automatiserte avgjørelser: Dersom du har fått en avgjørelse som er basert på en automatisk behandling har du rett til å be om at en medarbeider foretar en ny vurdering.

11. Barns personvernopplysninger

Etter norsk rett er barn personer under 18 år. Barn over 15 år kan gi samtykke til innhenting og bruk av egne personopplysninger så fremt opplysningene som behandles ikke er sensitive. Samtykket må imidlertid være en frivillig, spesifikk, informert, utvetydig og aktiv erklæring fra den registrerte om at han/hun godtar behandling av opplysninger om seg selv.

Et samtykke kan trekkes tilbake når som helst uten negative konsekvenser og det er virksomheten som må kunne dokumentere at et samtykke er gitt.

Dersom barnet er under 15 år skal foresatte samtykke på barnets vegne, med unntak for behandling av opplysninger knyttet til tiltak eller aktiviteter hvor barnet vurderes å ha modenhet til og selv kunne samtykke (samtykkekompetanse).

12. Særlig vedrørende personvern i sosiale medier

Saga Mobil AS ønsker å være tilstede der sine kunder er – herunder i sosiale medier. Disse kanalene eies imidlertid av tredjeparter som ikke er bundet av våre strenge rutiner for å ivareta ditt personvern. Disse tredjepartene er nødvendigvis heller ikke bundet av samme lovverk, herunder personvernforordningen (GDPR), og mange tredjeparter har svært inngripende og omfattende vilkår som reduserer ditt personvern. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at du ikke deler sensitive eller personlige opplysninger med oss gjennom sosiale medier, men i stedet benytter deg av www.sagamobil.no eller ringer oss på 77 18 67 60. For det tilfelle du likevel velger å kontakte oss via tredjeparters kanaler gjøres dette på eget ansvar – men du vil naturligvis fortsatt oppleve landets beste kundeservice.

13. Endringer

Vår personvernerklæring gjennomgås årlig for å påse at den er i tråd med lovgivningen. Oppdateringer og endringer vil bli inntatt når dette er nødvendig.

14. Klagebehandling vedrørende personopplysninger

Dersom Saga Mobil har behandlet en klage og du har fått et endelig avslag kan du klage til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) eller Datatilsynet. Hvem du klager til avhenger av den konkrete tvisten.